Ajanlatok.xyz

Adatvédelmi Tájékoztató

Klambó Kft. Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató határozott elkötelezettségünket fejezi ki a személyiségi jogok és az adatvédelem iránt. A www.ajanlatok.xyz személyes adataidat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, valamint a magyar és az európai adatvédelmi törvényekkel összhangban kezeli. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a www.ajanlatok.xyz Felhasználási Feltételeinek részét képezi, amelyet alaposan végig kell olvasni.
Pontosan meghatározza jogaidat, illetve hogy hogyan gyakorolhatod azokat.
A Weboldal bárminemű használata a teljes Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását feltételezi.

Fogalmak

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- az adatok feldolgozását végzi.
Adatgazda: egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezeléséért.
Adathordozó: az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.
Adatigénylő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be az adatkezelőhöz.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és megsemmisítése. Ide tartozik még, az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyér-, talpnyomat, DNS -minta, íriszkép) rögzítése. Jelen szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, utasítások kiadása.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat. Különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, mely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, vagy a jogosult hozzáférést akadályozza.

Bevezető

A 2016/679 GDPR Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) alapján a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt az érintett személyt tájékoztatni szükséges az alábbiakról: - a vállalkozás, és ha van, az adatvédelmi tisztviselő megnevezéséről és elérhetőségéről; - meg kell jelölni, milyen célból gyűjtjük az adatokat; az adatok kategóriáit; az adatkezelés jogalapját; - amennyiben külső adatfeldolgozóhoz adattovábbítás történik, erről a tényről, az adatfeldolgozó megnevezéséről, székhelyéről; a továbbított adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, és a továbbítás elmaradásának következményeiről, - tájékoztatást kell adnunk arról, hogy továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat, valamint az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről. - tájékoztatnunk kell az érintettet arról, hogy kérésére megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van, valamint tájékoztatnunk kell az adatvédelmi jogairól; - külön arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, - végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről. A tájékoztatást írásban kell megtenni, de kérésére szóban is megadható, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie. A 3. személytől vagy nyilvános forrásból kapott adatok esetén, az adatok megérkezése után 1 hónapon belül tájékoztatnunk kell az adatkezelésünkről az érintetteket a fenti listának megfelelően. Nem szükséges a tájékoztató alkalmazása, ha a kiküldése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy ha jogszabály írja elő az adatkezelést. A címlistának használt 3. személytől származó adatok esetén, az első levélben írásban tehetjük meg a fenti tájékoztatást.

Az adatkezelő elérhetősége:

Klambó Média Trade Kft.
Cégjegyzékszám: 17-09-011743
Adószám: 26513117-1-17
7200 Dombóvár,
Dombó Pál u. 11.
e-mail: [email protected]
(a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a GDPR 6.cikk (1)bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása)

Adatkezelés megnevezése:

Honlapon történő regisztráció, hírlevélküldés, marketing célú adatbázis építés, ügyfélkapcsolat fenntartása

Érintettek köre:

A szolgáltató ügyfelei/vásárlói, a portál kapcsolati űrlapját/chat üzenetküldőjét használók, a portál oldalait meglátogatók

Az általunk kért személyes adatok:

Név, e-mail cím, jelszó, anyanyelv, telefonszám, lakóhely, IP cím

A bekért adatokat az ügyfeleink megfelelő megnevezése (név) és elérése (telefonszám,e-mail cím) céljából tároljuk el.
A pontos cím adatokat a számlázás ill. kártyás fizetés biztosítása érdekében tároljuk. Az IP címet a biztonsági incidensek és forgalmi statisztikák vezetése céljából tároljuk el.
születési dátum: a felhasználó korának meghatározása, a törvényi feltételben előírt életkor betöltésének ellenőrzése, valamint a megfelelő korú partnerek megtalálásának elősegítése céljából
anyanyelv: felhasználók közti kommunikáció megkönnyítése, webes interfész nyelvválasztása céljából
Regisztráció időpontja – Elszámoltathatóság elvéből kötelező regisztrációs nyilvántartásba történő bejegyzés pontos idejének meghatározása céljából tároljuk.

Az általad feltöltött nyilvános információk:

Információk a profilodban, képeiden... Más felhasználóknak küldött üzenetek.(címzett részére nyilvános)

Az általad feltöltött magánjellegű információk:

Adminisztratív adatok, például a felhasználóneved és a jelszavad, e-mail elérési információid, és telefonszámod. Beállításaid.

Személyes adatok:

Cégünk szolgáltatásainak igénybevétele igénylést vagy regisztrációt tesz szükségessé, mely személyes adatok megadásával járhat. Ezen adatok közlése önkéntes és kizárólag a Felhasználó akaratából történik. Az igénylés vagy regisztráció során megadott adatok valódiságáért a Felhasználó vállal felelősséget. Az igénylő , vagy regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó az általa közölt adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez hozzájárul. Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosíthatóságának megvalósítása, és a szolgáltatás személyre szabási lehetőségének biztosítása.

Előzmények és naplóbejegyzések:

Az összes általad látogatott www.ajanlatok.xyz weboldal használatának ideje, dátuma és URL címe. A weboldalon történt kereséseid. Az internet böngésződdel és a számítógépeddel kapcsolatos műszaki adatok. Ha úgy döntesz, további információkat adsz meg magadról, kifejezetten engedélyezned kell számunkra ezek használatát, az ezen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaknak megfelelően. A szolgáltatások során keletkező naplóállományok elemzése fontos információkat nyújt a szolgáltató számára. A kiszolgáló szerver bármilyen fájlfeltöltés vagy megtekintés esetén rögzíti a kérés dátumát, a látogató IP címét, kérés típusát, időpontját, szerverről lekért URL-t, (hiba vagy hiányzó fájl esetén az el nem ért URL-t),használt böngésző típusát. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak. Ezeket az adatokat az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók szokásainak elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emelését segítik elő. Az így keletkező adathalmaz személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés célja a rendszer biztonságos és folyamatos működésének biztosítása. Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. A fent leírt adatok (és naplóállományok) keletkeztetéséhez és kezeléséhez a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul.

Mit teszünk a személyes adataiddal?

Személyes adataidat a következőkre használjuk fel:
Értesítéseket küldünk a Weboldallal, illetve más termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A profilodra szabott hirdetésekkel látunk el. Név nélküli statisztikákat készítünk a Weboldal felhasználóiról, hogy ezzel is javíthassuk a Weboldal működését, és harmadik félnek statisztikai információkat adhassunk. A Weboldalra történő regisztrációval tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a megadott profiladatok és egyéb információk - érzékeny személyes adataiddal együtt - Magyarországon kívül más országokban is elérhetővé váljanak. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a nem európai országokban alacsonyabb lehet az adatvédelem színvonala, mint Magyarországon.

Hogyan osztjuk meg személyes adataidat harmadik féllel?

Mi is ugyanúgy utáljuk a spameket, mint te. Az e-mail címedet, sosem adjuk át harmadik félnek. A felhasználóinkról készült statisztikai és név nélküli információkat marketing és reklám célokra átadhatjuk. Ilyen esetekben sosem adunk ki olyan adatokat, amelyek alapján személyazonosságod megállapítható lenne. Semmilyen olyan más személyes adatodat nem osztunk meg soha harmadik féllel, amelyre nem adsz kifejezett engedélyt. Elérhetőséget biztosíthatunk azonban személyes adataidhoz illegális felhasználás esetén, amikor jogi szervezetektől kapunk felhatalmazást vagy saját jogaink megsértéséről van szó.

Cookie-k és webkémek

A Weboldal cookie-kat használ arra, hogy a Weboldal felhasználójaként beazonosíthasson, hogy emlékezzen a nyelvbeállításodra, és megkönnyíthesse a Weboldalon történő navigálást. Internetes böngésződben deaktiválhatod a cookie-kat, ez esetben azonban elképzelhető, hogy a Weboldal bizonyos részei többet nem fognak megfelelően működni. Részletes információkat itt találsz a sütikről: Süti kezelés

Tárolási idő és hely

Az www.ajanlatok.xyz a következő tárolási feltételeket alkalmazza: Az általad feltöltött információt az információ törlés kéréséig illetve a cél megvalósulásáig tároljuk.
Előzmények és naplóbejegyzések: az előzmény vagy naplóbejegyzés létrehozásától számított 36 hónapig tároljuk.
Cookie-k: a Weboldalon használt cookie-k maximális élettartama 100 nap.
Személyes adataidat olyan országban tárolhatják, amely nem tartozik az Európai Unióhoz.

Biztonsági intézkedések

Az www.ajanlatok.xyz-n alkalmazott biztonsági intézkedések megakadályozzák az ellenőrzésünk alatt lévő adatok elvesztését, az ezekkel való visszaéléseket vagy azok módosítását. Az www.ajanlatok.xyz ipari színvonalú módszerekkel védi személyes adataid biztonságát. Bár az internet világában nem létezik "tökéletes biztonság", Az www.ajanlatok.xyz informatikus szakemberei mindent megtesznek azért, hogy biztosítsák online biztonságod. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetve sérülés valamint megsemmisülés ellen.

Jogaid

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A kérésedre a szolgáltató tájékoztatást a rád vonatkozó és a szolgáltató által kezelt, illetve a szolgáltató (vagy a szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adataidról. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a szolgáltató a kérésednek kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti. Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges: Papír alapú levélben a Vállalkozás székhelyére: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 11. (Klambó Média Trade Kft.)

HELYESBÍTÉS

Amennyiben Te vagy a szolgáltató észleled, hogy az általa kezelt személyes adatod pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár a Te kérésedre, akár a szolgáltató saját intézkedése folytán a szolgáltató a hiányos/hibás adatokat pontosítja.
A megadott adatokat a profil kitöltő felületen is módosíthatod.

TÖRLÉS

Bármikor kérheted személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait a Te hozzájárulásod alapján kezeli a szolgáltató. A szolgáltató. vagy a Te jogos érdeked, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az adataidat törölni. A szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli a szolgáltató az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.
Automatikus adattörlés Amennyiben hozzáférsz saját fiókodhoz, bejelentkezés után az alábbi LINKET meglátogatva tudod törölni profilod, és rólad tárol adatokat.
Adattörlés kérése Ha az automatikus törlését technikai okokból nem tudod végrehajtani, a törlést e-mailben is kérheted. Ehhez nincs más dolgod, mint küldeni egy e-mailt az alábbi címünkre: support (kukac) armagnes (pont) com. Az üzenetbe írd bele, hogy az adataid törlését szeretnéd.
Felhívjuk figyelmed, hogy a törölt adatokat nem áll módunkban visszaállítani.

ZÁROLÁS

Bármikor kérheted, hogy az általad a szolgáltató részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A szolgáltató az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés a Te jogos érdeked sértené. A zárolt adatokat a szolgáltató csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Bármikor jogod van arra, hogy a személyes adataid kezeléséhez adott hozzájárulását visszavond.
A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheted meg:
Papír alapú levélben a Vállalkozás telephelyeire:
7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 11

A HATÓSÁGHOZ TÖRTÉNŐ PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszod jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az adatkezeléssel összefüggésben jogosult vagy bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, választásod szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét a lakóhelyed szerinti bíróság részére is benyújthatod. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Követés kikapcsolásáról szóló nyilatkozat

A követés kikapcsolása (Do not track vagy DNT) egy olyan adatvédelmi beállítás, amit a felhasználók a böngészőjükön keresztül állíthatnak be. A DNT segítségével hozhatja a felhasználó a honlapok vagy online szolgáltatások tudtára, hogy nem szeretné, ha a honlap-látogatásáról bármilyen adatod begyűjtenének. Kifejezetten fontos számunkra az, hogy lehetőséget adjunk mindenkinek annak kiválasztásában, hogy milyen adatokat osztanak meg velünk. Ettől függetlenül mi nem érzékeljük vagy olvassuk be a DNT-jeleket, mivel az internetes világ még mindig azon munkálkodik, hogy meghatározza, a DNT és az annak történő megfelelés jelentését, valamint a DNT-re adott megfelelő választ.

Jelszavad kezelése

Ne add ki vagy oszd meg a jelszavadat harmadik féllel. Jelszavad biztonságának védelme a te felelősséged. Ha jelszavad nyilvánossá vált vagy ellopták, azonnal változtasd meg azt a Beállításokban. Az adatvédelem megsértéséről vagy a belépési adatokkal való visszaélésről e-mailben a következő címen értesíts bennünket: support(kukac)armagnes(pont)com Jelszavadat bizonyos időközönként erősen javasolt megváltoztatni. A biztonságos jelszó megválasztásával csökkentheted annak valószínűségét, hogy mások illetéktelenül hozzáférjenek fiókodhoz.

Statisztikák

Az Adatkezelő online felületei a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: „Google”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”), és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: “Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat (Google, Hotjar és Facebook szolgáltatásai a továbbiakban együtt: „Webanalitikai Szolgáltatások”) használja. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Facebook által kezelt sütik az Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies/

Adatfeldolgozók / adatok továbbítása

Adatovábbítások - számlázás/könyvelés

Magánszemély és céges ügyfeleink adatait könyvelés céljából továbbítjuk a Partner-E Kft. (7200 Dombóvár, Ady Endre utca 6. 1/2 - +36 30 262-9089) és a NAV felé.
A számlázáshoz a szamlazz.hu szolgáltatásait használjuk, akik szintén megkapják ügyfeleink adatait.
(KBOSS.hu Kft.,Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.,Cégjegyzékszám: 01-09-303201) Részletes tájékoztatójuk Továbbított adatok: teljes név,adószám, számlázási cím adatok, telefonszám, e-mail cím

Adattovábbítások - online bankkártyás/utalásos fizetés

„Tudomásul veszem, hogy a Klambó Kft. (7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 11.) adatkezelő által a www.ajanlatok.xyz felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő
által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, pontos lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tárhelyszolgáltató

A tárhely szolgáltatást, adatfeldolgozóként a Contabo GmBH. (Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany, Tel: +49 89 3564717 70, Fax: +49 89 216 658 62, [email protected]) biztosítja. Adatvédelmi irányelvek itt érhetők el: https://contabo.com/data_privacy.html

Bizonyos e-mail és üzenetek küldésében, adatfeldolgozóként a Namecheap Inc. (4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034 , USA) van segítségünkre.
Továbbított adatok: email cím, név.
Adatvédelmi irányelvek itt érhetők el: https://www.namecheap.com/about/privacy-commitment.aspx, https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx
További információ pedig itt igényelhető: https://www.namecheap.com/support/

Űrlapok, kérdőívek

Bizonyos esetekben az érintett a Google által nyújtott Google Űrlapok elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. Ebben az esetben a Google adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Google adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Google Adatvédelmi Irányelvek című dokumentuma a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; a címe pedig: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; további információ pedig itt érhető el: https://www.google.com/intl/hu/contact/.
Az oldalon működő online-chatboxot a Crisp.chat bizotsítja.
11. Data Protection Officers
Crisp designated a Data Protection Officer, as required by GDPR:
Valerian Saliou
Role: Co-founder & CTO
Email: [email protected]
Phone: +33630138382
Address: 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, France
12. International
Crisp may, via its users, processes data from individuals from all over EU member states.
Crisp main establishment is France, thus its supervisory authority is based in France.
Crisp is operated by Crisp IM SARL, a French limited company, identified as:
ID / SIREN: 833085806
Address: 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, France
Email: [email protected]
Phone: +33787964088
Adatvédelmi tájékoztatójuk: https://crisp.chat/en/privacy/ Az automatikus ügyfélsegéd esetén: SnatchBot.me (8 Abba Eban Blvd, Herzliya Pituach, Israel) szolgáltatásait vesszük igénybe: Az adatkezelés célja az ügyfélkommunikáció elősegítése. Az adatok tárolásáról, adatvédelemről bővebben itt olvashatsz:
https://snatchbot.me/gdpr

Közösségi média felületek

A www.armages.com Facebook oldalát igénybe vevők adatait a Facebook Inc (Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay,Dublin 2, Ireland,VAT Reg. No. IE9692928F) kezeli.
Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója adatvédelmi tájékoztatója:https://www.facebook.com/privacy/explanation

Hírlevélküldés

Adatfeldolgozóként bizonyos esetekben (például hírlevél küldése) igénybe vehetjük a Mailchimp szolgáltatását is. Ebben az esetben a Mailchimp adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további információ pedig itt érhető el: [email protected], +1 (404) 806-5843.

Az önálló adatkezelések

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon elhelyezett hivatkozások útján elérhető weboldalakhoz kapcsolódnak. Az adatkezelőn kívüli, harmadik személyek által közzétett tartalmakhoz kapcsolódó, azok szolgáltatásaihoz, promóciós tevékenységükhöz kapcsolódó adatkezelésekre a harmadik személyek adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, ezekért az adatkezelésekért az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

API kapcsolatok - automaizált adatátvétel

Források: Ármágnes ShopRenter Applikáció, ShopReter API (közvetlen kulcs megadás),UNAS API (közvetlen kulcs megadás)

Portálunkon lehetőség van a termékek és egyéb adatok megadására API kapcsolatokon keresztül. Amennyiben webshopjával ezen kapcsolatokon keresztül is csatlakozik, automatikusan hozzáférést ad nekünk termékeihez, ügyféladatbázisához. A kapcsolt használatával párhuzamosan elfogadja, hogy saját Adatvédelmi tájékoztatóját ennek megfelelően kibővíti. Az Adatokat a Klambó Kft. bizalmasan kezeli, s nem adja ki harmadik félnek, azonban a szolgáltatás javítása érdekében megkeresheti elektronikus úton az Ön ügyfeleit is. (pl: bolt,termék,vagy szolgáltatás értékesére történő felkérések, automatizált email marketing üzenetek küldése, melyek az Ön termékeit /szolgáltatásait ajánlják.) Kezelt/átvett adatok: megrendelő neve, email-címe (automatizált promóciók küldése az Ön megbízásából),rendelt tételek (statisztikai összesítés,az Ön számára generált kimutatások céljából)

Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

További információk és formalevelek az érintett jogainak gyakorlásához

Az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaikról bővebb tájékoztatót találnak magyar nyelven az alábbi oldalakon: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_hu http://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf Formalevelek az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaikkal való kérelmeihez elérhetőek a NAIH honlapján: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Jelen Adatkezelési Tájékoztató változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosíthassuk. Az Adatvédelmi Nyilatkozat bárminemű változásáról értesítést teszünk közzé Weboldalon, hogy mindig értesülhessél az általunk gyűjtött adatokról, azok felhasználási módjáról és azok kiadási feltételeiről. A módosítások harminc (30) nappal a Weboldalon történő közzétételt követően lépnek hatályba.
2019. február. 06.
Vissza